flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

ПОЛОЖЕННЯ про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у Жмеринському міськрайонному суді Вінницької області

06 травня 2014, 14:18

 ЗАТВЕРДЖЕНО

В.о.голови Жмеринського

міськрайонного суду Вінницької області

___________________Л.Ю.Сенько

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
        про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку
        знань з питань пожежної безпеки
у Жмеринському міськрайонному

суді Вінницької області
 

  1. Загальні положення

 1.1. Це  Типове  положення  розроблено відповідно до  Кодексу цивільного захисту України та   на   основі   "Типового   положення   про   спеціальне   навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України"

1.2.   Положення встановлює порядок та види навчання, інструктажів з питань пожежної безпеки, порядок перевірки знань з питань пожежної безпеки суддів та працівників аппарату  Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області.

1.3.       Працівники суду під час прийняття на роботу та за місцем роботи повинні   проходити   інструктажі   з   питань   пожежної   безпеки   (надалі   -протипожежні інструктажі) відповідно до порядку, встановленого в розділі 2 цього положення.

Особи, яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною пожежною небезпекою, попередньо, до початку самостійного виконаня робіт, повинні пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум), а потім постійно, один раз на рік- перевірку знань.

1.4 Організація   своєчасного   і   якісного   проведення   спеціального навчання,   інструктажів   та   перевірки   знань   з   питань   пожежної   безпеки покладається   на   керівника апарату   Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області.   

1.5.      Допуск до роботи осіб, які не пройшли спеціального навчання, передбаченого   посадовою   інструкцією,   інструктажі   або   перевірку   знань, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

 

2. Протипожежні інструктажі.

2.1.       За призначенням та часом проведення протипожежні інструктажі поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

2.2.       Вступний   протипожежний    інструктаж    проводиться    з   усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову), а також з   особами,   що   прибули  до суду  у  відрядження   і   мають   брати безпосередню участь у виробничому процесі. Він проводиться на підставі діючих у суді правил, інструкцій та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки працівником , на якого наказом суду покладено ці обов’язки.

Програма для проведення вступного протипожежного інструктажу затверджується керівником апарату  суду (додаток №1)

2.3.       Первинний протипожежний інструктаж проводиться безпосередньо на робочому місці до початку виробничої діяльності працівника.

Його повинні проходити:

 •  усі новоприйняті на роботу (постійну чи тимчасову);

•   працівники переведені з інших підприємств;

•  будівельники   сторонніх   організацій,   які   виконують   на   діючому об'єкті будівельно-монтажні, ремонтні або інші роботи;

2.4.      Повторний протипожежний інструктаж проводиться на робочому місці з усіма працівниками індивідуально або по групах не менш як один раз на рік за переліком питань, з якими необхідно ознайомити працівників під час проведення вступного та первинного протипожежних інструктажів.

 2.5.       Позаплановий     протипожежний     інструктаж     проводиться     з працівниками на робочому місці або у спеціально відведенному для цього приміщенні:

•  у разі введення в дію нових або доопрацьованих нормативних актів з питань пожежної безпеки (норм, правил, інструкцій, положень тощо);

•  у разі зміни технологічного процесу, застосування нового або заміни чи модернізації існуючого пожежонебезпечного устаткування;

•   на   вимогу   державних   інспекторів   з   пожежного   нагляду,   якщо виявлене незадовільне знання працівниками правил пожежної безпеки на робочому   місці,   невміння   діяти   у   випадку   пожежі   та   користуватися первинними засобами пожежогасіння.

2.7.      Позаплановий       протипожежний       інструктаж       проводиться індивідуально або з групою працівників споріднених спеціальностей (видів робіт). Обсяг та зміст інструктажу визначаються в кожному випадку окремо, залежно від причин, що викликали необхідність його проведення.

2.8.      Цільовий протипожежний інструктаж проводиться з працівниками перед   виконанням   ними  разових   (тимчасових)   пожежонебезпечних  робіт (зварювальних, розігрівальних та інших), при ліквідації аварії, стихійного лиха.

2.9.       Первинний, повторний, позаплановий та цільовий протипожежні інструктажі   проводиться   особою, на яку покладено обов’язки по відповідальності за протипожежний стан в приміщенні Жмеринського міськрайонного суду, які пройшли навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.

2.10.     Первинний, повторний та позаплановий інструктажі завершуються перевіркою знань. Перевірку здійснює особа, яка проводила інструктаж.

2.11.     Проведення   протипожежних   інструктажів   може   здійснюватися разом з відповідними інструктажами з охорони праці.

2.12. Про  проведення  всіх видів протипожежних інструктажів, крім цільового,  у ЖУРНАЛ  реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки робиться запис з підписами осіб,  з якими проводився інструктаж,  і тих,  хто  його проводив.(Додаток 2)