flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

ПОРЯДОК проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків у Жмеринському міськрайонному суді Вінницької області

27 лютого 2014, 08:03

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказом керівника апарату

 Жмеринського

міськрайонного суду

Вінницької області № 2 о/д                                                                                                                                                                            від 30 січня 2012 року

 

ПОРЯДОК
проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків у Жмеринському міськрайонному суді

Вінницької області

Загальні положення

1. Положенням про проведення атестації державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 № 1922, визначено, що у період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків з метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців.

2. Щорічна оцінка виконання працівниками апарату суду  покладених на них завдань і обов’язків проводиться за підсумками роботи за календарний рік як правило у січні - лютому наступного року.

3. Щорічну оцінку  проводять безпосередні керівники (судді,керівник апарату суду та заступник керівника апарату суду).

У випадках відсутності безпосереднього керівника (хвороба, довготривале відрядження тощо) або якщо безпосередній керівник працює неповний звітний рік, щорічну оцінку може проводити заступник керівника апарату суду.

4. Щорічному оцінюванню не підлягають такі категорії державних службовців:

вагітні жінки та жінки, що перебувають у відпустці для догляду за дитиною; 

працівники, які призначені на посаду у звітному періоді.

5. Щорічна оцінка має стати одним з важливих компонентів управління персоналом, сприяти поліпшенню добору і розстановки кадрів, розвитку ініціативи і творчої активності державних службовців, визначенню їх потенціалу, потреб у підвищенні кваліфікації та особистому розвитку; плануванню кар’єри, вдосконаленню процесу планування та організації діяльності  державного службовця,  виявленню організаційних проблем та оперативному реагуванню на них, аналізу посадових інструкцій.

6. Оцінювання виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків є процедурою перевірки діяльності державних службовців відповідно до посадових інструкцій, положень про структурні підрозділи, наданих окремих доручень, що здійснюється безпосереднім керівником шляхом спостереження та контролю.

7. Щорічна оцінка повинна здійснюватися в атмосфері довіри і справедливості на засадах законності, прозорості, гласності, об’єктивності, неупередженості, рівноправності.

Щорічна оцінка виконання покладених обо’язків і завдань на керівників апарату місцевих судів здійснюється головами відповідних місцевих судів, а заступників керівників апаратів – керівниками апаратів відповідних місцевих судів.

8. Результатами щорічних оцінок керівників апаратів та заступників керівників апаратів місцевих судів затверджуються начальником ТУ ДСА України в Вінницькій області..

9. Безпосередній керівник оцінює виконання державним службовцем посадової інструкції, окремих доручень та завдань, перевіряє своєчасність, якість, результативність їх виконання, з’ясовує причини продовження термінів виконання завдань тощо, заповнюючи розділ 4 Форми бланка щорічної оцінки. Оцінка має бути обґрунтованою, базуватися на конкретних прикладах.

Безпосередній керівник має відмітити позитивні показники роботи державного службовця, рівень знань, вмінь, професійні та ділові якості державного службовця, які він використав під час виконання службових обов’язків, тобто його сильні сторони. Одночасно у своїх коментарях безпосередній керівник недвозначно вказує на недоліки в роботі державного службовця та шляхи їх подолання.

 

Схема затвердження щорічної оцінки

 

Найменування посади

Хто оцінює

Хто затверджує

 

Керівник апарату суду

Голова суду (у разі відсутності – заступник голови)

 

Начальник ТУ ДСА України в Вінницькій області

Заступник керівника апарату

Керівник апарату суду

Начальник ТУ ДСА України в Вінницькій області

 

Помічники суддів

Суддя, якому безпосередньо підпорядкований або підлеглий помічник судді в іншому випадку керівнику апарату суду

 

Керівник апарату суду

Консультант з кадрової роботи, консультант суду, головний спеціаліст з інформаційних технологій,  ст. секретар суду

 

Заступник керівника апарату суду, в іншому випадку суддя

  Керівник апарату суду

Ст. судовий розпорядник, судовий розпорядник

Заступник керівника апарату суду, в іншому випадку судя

 

Керівник апарату суду

Секретарі судових засідань

Заступник керівника апарату суду, суддя з яким працює відповідно до внутрішнього розподілу обов'язків

 

Керівник апарату суду

 

Організація і проведення щорічної оцінки

10. Організаційне забезпечення проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями завдань і обов’язків покладається на консультанта з кадрової роботи.

11. До початку проведення оцінювання консультант суду з кадрової роботи має ознайомити всіх державних службовців з цим Порядком та забезпечити Формою бланка щорічної оцінки виконання державним службовцем посадових завдань і обов’язків (далі – Форма бланка щорічної оцінки), зразок якої додається (додаток 1).

12. Процедура проведення щорічної оцінки складається з таких етапів: підготовчий період, оцінювання, співбесіда та підписання результатів обговорення, затвердження керівником вищого рівня результатів оцінювання, заключний етап.

Підготовчий період. До проведення щорічної оцінки мають попередньо готуватися як державний службовець, так і його безпосередній керівник. У цей період аналізується виконання завдань та обов’язків, визначених у посадових інструкціях, положеннях про структурні підрозділи, наданих окремих дорученнях у звітний період; безпосереднім керівником встановлюється дата проведення співбесіди.

Оцінювання здійснюється державним службовцем через самооцінювання та оцінювання безпосереднім керівником, результати якого заносяться до Форми бланка щорічної оцінки. При цьому розділи 1, 2, 3 Форми бланка щорічної оцінки заповнюються державним службовцем, який передає її безпосередньому керівнику у дводенний термін.

Під час самооцінювання державний службовець висловлює свою точку зору і визначає існуючі проблеми, а також встановлює для себе конкретну мету в удосконаленні свого професіоналізму.

Заповнену Форму бланка щорічної оцінки з підсумковою оцінкою (низька, задовільна, добра, висока – залежно від результатів роботи і виявлених здібностей) безпосередній керівник передає у триденний термін державному службовцю для ознайомлення з оцінкою.

Співбесіда та підписання результатів обговорення проводиться безпосереднім керівником з державним службовцем з метою обговорення результатів оцінки роботи державного службовця за минулий рік та досягнення домовленостей на наступний рік щодо виконання завдань, визначення необхідності підвищення кваліфікації.

При проведенні співбесіди необхідно дотримуватися балансу між позитивною оцінкою роботи і критикою окремих напрямів з відповідним обґрунтуванням.

У ході співбесіди, як правило, обговорюються результативність у контексті посадових обов’язків та запланованих завдань, успіхи і причини невдач, заходи щодо подолання перешкод, які виникають у роботі, прагнення і потреби розвитку, плани на майбутній період у світлі пріоритетів структурного підрозділу.

Співбесіда має закінчуватися підписанням безпосереднім керівником і державним службовцем Форми бланка щорічної оцінки (розділ 5);

Затвердження керівником вищого рівня результатів щорічної оцінки здійснюється після ознайомлення з результатами оцінювання.

Заключний етап. Повноту заповнення Форми бланка щорічної оцінки перевіряє консультант з кадрової роботи і долучає її до особової справи державного службовця.

Консультант з кадрової роботи аналізує та узагальнює результати щорічної оцінки і готує проекти відповідних рішень з питань кадрового менеджменту. Вказані висновки враховуються під час складання річних планів роботи з кадрами, визначення щорічної та перспективної потреби в кадрах, формування державного замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців, планування їх кар’єри.

 

Результати щорічної оцінки

13. Результати щорічної оцінки враховуються при атестації державного службовця, а також при розгляді питань просування по службі, присвоєння чергового рангу, встановлення передбачених законодавством надбавок, премій або зміни їх розмірів, при вирішенні питання щодо продовження терміну перебування на державній службі, формування кадрового резерву та інших питань проходження державної служби.

13. У випадках, коли державні службовці отримують “низьку” оцінку виконання покладених обов’язків і завдань, до них можуть застосовуватися заходи впливу. Наприклад, встановлення певного терміну для поліпшення показників роботи, проведення додаткових співбесід з безпосереднім керівником, виключення з кадрового резерву.

 

Оскарження державними службовцями результатів щорічної оцінки

15. У разі незгоди з оцінкою керівника державний службовець у десятиденний термін може звернутися із заявою до керівника вищого рівня, висловивши зауваження та обґрунтувавши їх.

 

Консультант суду                                                                                                    А.В.Шпиль